پایه سوم ابتدایی

آموزش پایه سوم ابتدایی

روش تدریس سوم ابتدایی

مقطع ابتدایی را می‌توان حساس‌ترین و مهم‌ترین مقطع آموزشی برای دانش‌آموزان در نظر گرفت. چرا که در این مقطع، پایه‌های آموزشی و علمی دانش‌آموزان شکل می‌گیرد. پایۀ سوم ابتدایی از یک سو تکمیل کنندۀ آموزش‌های کلاس اول و دوم بوده و از سویی دیگر، زیربنای آموزش‌های دانش‌آموز در کلاس چهارم است. بنابراین روش تدریس سوم ابتدایی در تثبیت آموخته‌های پایه‌های قبل و ایجاد سنگ بنای قوی برای دانش سال‌های بعد، بسیار حائز اهمیت است. دانش‌آموزان در پایۀ سوم برای اولین بار با جدول ضرب آشنا می‌شوند. این مبحث به همراه مبحث تبدیل انرژی در علوم و مباحث دستوری مانند مترادف، مخالف و هم‌خانواده در فارسی، جزو موضوعات چالش برانگیز پایۀ سوم برای دانش‌آموزان است. همچنین دانش‌آموزان پایۀ سوم ویژگی‌های شناختی، فیزیکی، زبانی و اجتماعی خاص خود را دارند که آشنایی با آن‌ها به معلم کمک می‌کند تا روش تدریس کلاس سوم ابتدایی را به گونه‌ای در نظر بگیرد که از یک سو با این ویژگی‌ها هماهنگ باشد و از سوی دیگر موضوعات چالش‌برانگیز درس‌های مختلف را به خوبی آموزش دهد.

در این مقاله به بررسی ویژگی‌های دانش‌آموزان پایۀ سوم ابتدایی و روش تدریس کتاب‌های سوم ابتدایی می‌پردازیم. لطفا تا پایان مطلب همراه باشید.

home

سلام